top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Aydınlatma Metni

Şirketimiz; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 217913-5 tescil numarasıyla kayıtlı, … MERSİS numarasına sahip Vesiile A.Ş Paylaşım Ekonomisi Çözümleri Yönetim Danışmanlığı  A.Ş tarafından, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek, nihai tüketici olarak kullanım alışkanlıklarınızı belirlemek, sunulan reklam videoları ile etkileşiminizi ve/veya marka/ürün/hizmet anketlerine vereceğiniz cevaplar doğrultusunda markalara/ürünlere/hizmetlere ilişkin görüşlerinizi belirlemek, istatistiki veriler oluşturmak, iş ortaklarımıza yönelik reklam hedefleri oluşturmak, tüketici yönelimlerini belirlemek ve üyelik kaydı süreçlerini yürütebilmek adına bazı kişisel verilerinizi talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortamda işlenecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Şirketimiz nezdinde kişisel veriler; ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası,  yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,  ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, nihai tüketici olarak kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, sunulan reklam videoları veya ürün anketlerine vereceğiniz cevaplar doğrultusunda ürünlere ilişkin görüşlerinizin belirlenmesi, istatistiki veriler oluşturulması, iş ortaklarımıza yönelik reklam hedeflerinin oluşturulması, tüketici yönelimlerinin belirlenmesi ve üyelik kaydı süreçlerinin yürütülebilmesi, üyelik kaydınızın oluşturulması, şikayetlerin çözümlenmesi, açık rıza vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi, faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

 

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda anılan amaçların ifa edilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve şirketimizin danışmanları ya da çözüm ortaklarına, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilere aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız kanalıyla kişisel verileriniz yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

 

Ad soyad, cinsiyet, hesap şifreniz, e-posta adresi, adres, cep telefonu numarası, sadakat kart programı üyelik bilgileri, doğum yılı, entegre edeceğiniz sosyal medya hesap bilgileriniz, ses kaydı, görüntü, lokasyon, sunulacak anket veya reklam videolarına ilişkin cevap ve görüşleriniz Şirketimiz tarafından işlenecektir.

 Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Söz konusu hakları aşağıdaki iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla yazılı olarak kullanabilirsiniz.

Mail: info@vesiile.com

Adres: Yıldız Posta Cd. No:21/1 Esentepe / Şişli / İstanbul

 

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

bottom of page